Statuten

 

Artikel 1: ‘Naam van de v.z.w.’

Deurnese IJsberen 

Artikel 2: ‘Zetel’

De zetel wordt gevestigd te Antwerpen, district Deurne, Unitaslaan 84 (post op adres secretariaat).
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 3-1: ‘Duur’

De duurtijd van de vereniging is onbepaald.
De v.z.w. wordt van rechtswege ontbonden wanneer er minder dan drie leden zijn.

Artikel 3-2: ‘Doel’

De vereniging heeft tot doel het beoefenen en het bevorderen der zwemsport onder al zijn vormen. De vereniging mag om de banden tussen de leden te verstevigen alle andere vormen van sport, lichamelijke opvoeding, ontspanningsspelen, culturele bedrijvigheid en dergelijke inrichten en beoefenen.
De vereniging zal zich onthouden van alle inmenging in staatskundige, godsdienstige of wijsgerige vraagstukken.

Artikel 4-1: ‘Effectieve leden en toetredende leden’

De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toetredende leden.
Een effectief lid heeft stemrecht op de algemene vergadering, een toegetreden lid heeft geen stemrecht op de algemene vergadering.
Toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hun toebedeeld door de statuten en reglementen. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.

Artikel 4-2: ‘Minimum aantal leden om te kunnen blijven bestaan’

Het aantal effectieve leden zal niet minder dan drie mogen zijn.

Artikel 5: ‘Vermelding der jaarlijkse maximum bijdrage’ 

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage door de leden te betalen.
De bijdrage voor leden is maximum 50 Euro.

Artikel 6-1: ‘Modaliteiten om als lid erkend te worden. Toe en uittreding.’

Een aanvraag tot effectief lid dient bij bestuur schriftelijk te worden ingediend.
De effectieve leden worden door het bestuur aanvaard door een gewone stemming per meerderheid.
Een effectief lid dient zijn ontslag schriftelijk in bij de raad van bestuur.
Leden die hun jaarlijkse bijdrage niet binnen de bepaalde termijn hebben betaald worden geacht ontslag te hebben genomen.
Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden van de natuurlijke persoon.
Een effectief lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid der stemmen. 
Effectieve leden die twee opeenvolgende malen niet verontschuldigd afwezig zijn op de algemene vergadering worden geacht ontslag te hebben genomen als lid van deze vergadering maar blijven lid van de vereniging.

Artikel 7-1: ‘Aanduiding van minimum aantal bestuurders’

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en maximum tien leden van de vereniging.
Het aantal bestuursleden zal lager zijn dan het aantal effectieve leden.

Artikel 7-2: ‘Bestuurders met hun functie’

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter, eventueel één of meerdere ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.
Deze functies zijn onverenigbaar.
De leden van de raad van bestuur worden niet bezoldigd.

Artikel 8-1: ‘Bepaling van de duur der mandaten’

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur voor een termijn van één jaar.

Artikel 8-2: ‘Modaliteiten der verkiezing’

De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. 

Artikel 9: ‘Bepaling der bevoegdheden van de raad van bestuur’

De raad van bestuur heeft in zijn bevoegdheid alle handelingen die behoren tot het bestuur van de vereniging in de ruimste zin genomen en die door de wet of de statuten niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Dit betekent dat de helft van de bestuursleden aanwezig moet zijn, en daarvan een gewone meerderheid akkoord dient te gaan.
De vereniging wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.
De raad van bestuur kan evenzo elke bevoegdheid aan elke mandataris van zijn keuze opdragen, zelfs aan iemand die niet tot de vereniging behoort. 
De bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Zij gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan ten opzichte van de verbintenissen van de vereniging.

Artikel 10: ‘Bepaling betreffende afzetting van een lid der raad van bestuur’

Een bestuurslid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een twee derde meerderheid der stemmen.

Artikel 11: ‘Bepaling over de tijdstippen der vergaderingen van de raad van bestuur’

De raad van bestuur vergadert minstens twee maal per jaar.
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of bij ontstentenis van de voorzitter door de secretaris, telkens het belang van de vereniging het vereist, of op verzoek van twee bestuurders.
De uitnodiging gebeurt minstens drie dagen voor de bijeenkomst.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis van deze, door de oudste aanwezige bestuurder.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden getekend door de voorzitter of de secretaris en twee bestuurders.

Artikel 12: ‘Bepaling der wijze waarop financiële verrichtingen dienen te gebeuren’

Ten aanzien van derden is de vereniging slechts gebonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. 

Artikel 13: ‘Wijze waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen’

De leden worden ten laatste acht dagen voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd.
De dagorde der vergaderingen moet op de uitnodigingen vermeld worden.

Artikel 14: ‘Tijdstip van samenkomen van de algemene vergadering’

De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen.
In al deze gevallen zal de voorzitter plaats, datum en uur bepalen.

Artikel 15: ‘Bevoegdheden van de algemene vergadering’

De algemene vergadering bestaat uit het geheel van de effectieve leden.
Ze heeft alle machten die de wet haar toe draagt.

Vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de algemene vergadering:

* de benoeming en afzetting van haar bestuurders en commissarissen,
* het bepalen van hun bezoldiging indien hen een bezoldiging wordt toegekend
* het wijzigen van de statuten
* het goedkeuren van de begroting en de rekeningen
* het uitsluiten van een lid
* het vrijwillig ontbinden van de vereniging 
* het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

Elk jaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen dienstjaar vastgesteld en de begroting opgemaakt voor volgend dienstjaar. Beide moeten aan de goedkeuring van de algemene vergadering worden onderworpen binnen de zes maanden na het afsluiten van het vorige boekhoudkundig jaar.

Artikel 16: ‘De wijze waarop de besluiten ter kennis worden gebracht aan de leden en aan derden’

De besluiten der algemene vergaderingen worden opgenomen in notulen. De notulen worden ingeschreven in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
Dit register wordt bewaard achter slot op de maatschappelijke zetel.
De leden die de besluiten wensen in te zien kunnen dit mits een aanvraag bij het bestuur. Het bestuur dient deze binnen de week aan de leden voor te leggen.

Artikel 17: ‘De modaliteiten van samenroepen van bijzondere algemene vergaderingen’

Een bijzondere algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vereniging dit vereist. 
Zij moet bijeengeroepen worden wanneer ten minste één vijfde der leden dit schriftelijk bij de raad van bestuur aanvraagt, minstens drie weken op voorhand en met de aanduiding der dagorde

Artikel 18: ‘De wijze van stemmen en de vereiste meerderheid’

Indien op een bijeenkomst geen 2/3e der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal na 15 dagen een tweede bijeenkomst worden gehouden en ongeacht het aantal leden worden beslist.
Wijzigingen in verband met de statuten en het uitsluiten van een lid dienen met 2/3e der stemmen te worden goedgekeurd. 
Wijzigingen in verband met het doel van de vereniging of de vereffening of de ontbinding dient met minstens 4/5e der stemmen te worden goedgekeurd.
Andere beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen.
Alle leden hebben het recht aanwezig te zijn op de algemene vergaderingen of kunnen zich per volmacht doen vertegenwoordigen door een ander lid.
Evenwel kan elk lid der vereniging slechts één medelid vertegenwoordigen. Het model der volmacht zal voorgeschreven worden door de raad van bestuur.
Elk stemgerechtigd lid, hetzij aanwezig of vertegenwoordigd, beschikt over één stem voor alle te nemen beslissingen: deze worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden.
Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Artikel 19: ‘Vermelding van het boekjaar’

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 20: ‘Bepaling der modaliteiten betreffende bijhouden van rekeningen’

De geldmiddelen en het vermogen van de vereniging bestaan uit bijdragen van leden, legaten, schenkingen, inkomsten en baten uitsluitend te gebruiken voor het maatschappelijk doel.
De penningmeester houdt een overzicht van de verrichtingen en rekeningen bij in een vereenvoudigde boekhouding naar model vastgelegd in het KB van 26 juni 2003.
Het jaaroverzicht dient jaarlijks bij de griffie te worden neergelegd.

Artikel 21: ‘Bestemming van het vermogen van de v.z.w. na de ontbinding’

Bij vrijwillige ontbinding der vereniging duidt de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
In elk geval van ontbinding wordt het maatschappelijk actief, na vereffening der schulden overgemaakt aan een wettig erkende liefdadige instelling, aan te duiden door de algemene vergadering.